Όροι και προϋποθέσεις

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία καταχώρησης μου είναι αληθή και το Αγροπαράγω δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την εγκυρότητα των δεδομένων καταχώρησης.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση του:

 

ΝΟΜΟΣ 2472/1997

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των  δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως  της ιδιωτικής ζωής.

 

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως:

α) “∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων. ∆εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού  χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων.

β) “Ευαίσθητα δεδοµένα”, τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

γ) “Υποκείµενο των δεδοµένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει  αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων  που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική,  οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

δ) “Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“επεξεργασία”), κάθε  εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται, από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή  φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και  εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η  καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή.

ε) “Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“αρχείο”), κάθε διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια.

2

στ) “∆ιασύνδεση”, µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στη δυνατότητα συσχέτισης των δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό.

1 Η περίπτωση β` του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3471/ 2006 (ΦΕΚ Α 133), όπως εν συνεχεία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο όγδοο παρ. 3 του Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α 290), αντικαταστάθηκε ως

άνω µε το άρθρο 79 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α 74).

2 Το στοιχείο ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133).

ζ) “Υπεύθυνος επεξεργασίας”, οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.

η) “Εκτελών την επεξεργασία”, οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός.

θ) “Τρίτος”, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

ι) “Αποδέκτης”, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι.

ια) “Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν πλήρη επιγνώσει, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας καιτου τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα.

ιβ) “Αρχή”, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο ∆΄ του παρόντος νόµου.

 

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στην εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο.