Όροι και προϋποθέσεις

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία καταχώρησης μου είναι αληθή και το Αγροπαράγω δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την εγκυρότητα των δεδομένων καταχώρησης.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων με βάση τον:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)