Θερμοκοιτίδα Γεωργίας – Αρωματικών Φυτών

Η AGROPARAGO σε συνεργασία με το Δήμο Κόνιτσας προχωρούν στην υλοποίηση της πρώτης αγροτικής θερμοκοιτίδας. Σε μια έκταση 50 στρεμμάτων, κατόπιν παραχώρησης από τη δημόσια αρχή, θα εγκατασταθούν 10 νέοι ακτήμονες της περιοχής, που επιθυμούν να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα και να ασχοληθούν με την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών. Οι συμμετέχοντες στην αγροτική θερμοκοιτίδα θα λάβουν οικονομική στήριξη, τεχνογνωσία και επιστημονική γνώση καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα για σύνδεση με τις αγορές και τη βιομηχανία. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο εφαρμογής περιλαμβάνει:
· Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
· Εγκατάσταση στην αγροτική θερμοκοιτίδα
· Υποστήριξη, επίβλεψη και σύνδεση με τις αγορές
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πριν την εγκατάσταση στην αγροτική θερμοκοιτίδα, θα προηγηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για λόγους εξωστρέφειες της όλης δράσης αλλά και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο με νέους επίδοξους αγροτικούς επιχειρηματίες, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό προς παρακολούθηση.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει της εξής ενότητες:

· Καλλιέργεια αρωματικών φυτών: γεωπονικά ζητήματα γύρω από τα αρωματικά φυτά και την καλλιέργειά τους
· Βιολογική Παραγωγή: προτερήματα βιολογικής καλλιέργειας, πρότυπες μέθοδοι και πρακτικές
· Εφαρμογές τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα: γεωργία ακριβείας και τεχνολογικά συστήματα με εφαρμογή στη γεωργία
· Συνεργατικά σχήματα και καλές πρακτικές: μορφές συνεργασίας και τα προτερήματά τους, καλά παραδείγματα ανά τον κόσμο
· Ανάπτυξη προϊόντος & οικονομική βιωσιμότητα: έρευνα αγοράς, αξιολόγηση επένδυσης, branding & marketing, ανάλυση ανταγωνισμού κ.α. Ταυτόχρονα θα λειτουργεί πρόγραμμα εύρεσης αγροτικής γης, όπου θα πραγματοποιείται αντιστοίχιση των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τους κατόχους αγροτικής γης.
Εγκατάσταση στη θερμοκοιτίδα γεωργίας

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι προεπιλεγμένοι συμμετέχοντες στην αγροτική θερμοκοιτίδα θα εγκατασταθούν στα 50 στρέμματα του Δήμου Κόνιτσας. Η AGROPARAGO, μέσω της υποστήριξης του Angelopoulos Clinton GIU Fellowship θα παρέχει οικονομική στήριξη στους συμμετέχοντες για την κάλυψη των πρώτων εξόδων καλλιέργειας (χωματουργικές εργασίες, δημιουργία σπορείου κ.α.), ενώ θα παρέχει και όλη την απαραίτητη στήριξη από αρμόδιο γεωπόνο για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της καλλιέργειας. Οι συμμετέχοντες θα υποχρεούνται για την τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής της AGROPARAGO(βιολογική παραγωγή, πρότυπες μέθοδοι και πρακτικές καλλιέργειας, τεχνολογικές εφαρμογές κ.α.)
Υποστήριξη, επίβλεψη και σύνδεση με τις αγορές

Σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της AGROPARAGO, οι συμμετέχοντες θα δημιουργούν σταδιακά το επιχειρηματικό τους πλάνο, θα συνάπτουν στρατηγικές συνεργασίες με άλλους παραγωγούς αρωματικών φυτών και με τη βιομηχανία, θα μελετούν τις απαιτήσεις και τις τάσεις της αγοράς σε σχέση με τα αρωματικά φυτά, ενώ θα εργάζονται για τη διασφάλιση της διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων και την αναζήτηση κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος.