Πλατφόρμα Πρότυπων Καλλιεργειών Κόνιτσας Ιωαννίνων

Παρουσίαση του έργου “Πλατφόρμα Πρότυπων Καλλιεργειών Κόνιτσας Ιωαννίνων”.
Μπορείτε να δείτε όλες τις προτεινόμενες καλλιέργειες αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών της πεδιάδας της Κόνιτσας Ιωαννίνων.

κλικ πάνω στην εικόνα


Περιγραφή του έργου:

Στα πλαίσια εθελοντικής δράσης του ”agroparago” ξεκίνησε τον Ιούνιο 2013 , η υλοποίηση του έργου “Δημιουργία πλατφόρμας πρότυπων καλλιεργειών στην πεδιάδα της Κόνιτσα Ιωαννίνων”.
Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1. συλλογή δεδομένων όπως γεωγραφικά, τοπογραφικά, κλιματικά και κοινωνικά
2. δειγματοληψία και ανάλυση εδαφών
3. αποτύπωση υπάρχων καλλιεργειών
4. έρευνα για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και ολοκληρωμένες προοπτικές μέσω της αξιοποίησης της πεδιάδα (Η έρευνα βασίστηκε ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου συνδέονται παραδοσιακά με την ύπαρξη και αυτοφυών αρωματικών φυτών, φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων και την αξιοποίησή τους στη θεραπεία διαφόρων ασθενειών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των Βικογιατρών του Ζαγορίου. Επομένως τα βότανα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ηπείρου. Ο συνολικός αριθμός των βοτάνων της περιοχής και γενικότερα της Ηπείρου με εξακριβωμένες ή πιθανές φαρμακευτικές ιδιότητες υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 500. Παρόλο που τα περισσότερα από τα φαρμακευτικά φυτά που απαντώνται στην περιοχή φύονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, η κοιλάδα του Βίκου είναι πλούσια σε σπάνια φαρμακευτικά φυτά.)
5. έρευνα-κόστος εγκατάστασης καλλιεργειών-ζήτηση και διάθεση των παραγώμενων προϊόντων
6. οικονομοτεχνική ανάλυση των επιλεγμένων καλλιεργειών και επιλογή των τελικών προτάσεων μέσου της σχέσης κόστους-απόδοσης, προσαρμοσμένο στα οικονομικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής
7. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων έρευνας
8. Μελέτη και προγραμματισμό της τελικής πλατφόρμας
Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ημερίδες για τους Δημότες της Κόνιτσας, για τους τρόπους αξιοποίησης της πλατφόρμας, τεχνικές εγκατάστασης των προτεινόμενων καλλιεργειών και κατευθύνσεις δημιουργίας ομάδας παραγωγών.
Αξιοποίηση πλατφόρμας και στόχοι του έργου:
Οι καλλιέργειες αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών της πλατφόρμας αποτελούν πρότυπες καλλιέργειες για την περιοχή μελέτης “πεδιάδα Κόνιτσας”. Ως πρότυπες για την περιοχή ορίζονται οι καλλιέργειες των ειδών που πληρούν προϋποθέσεις καταλληλότας με βάση το κλίμα, μικροκλίμα, έδαφος, βιοποικιλότητα, ζήτησης-διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων και κόστος καλλιέργειας σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες των καλλιεργητών. Οι επιλογή τους έγινε με βάση τα παραπάνω κριτήρια και με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας από έναν ορεινό Δήμο που χαρακτηρίζεται από την πλούσια βιοποικιλότητα αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου καλλιεργώντας τα προτεινόμενα είδη με βάση τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κατ’ επέκταση να παράγουν προϊόντα ορεινή προέλευσης με γεωγραφική ένδειξη.
Η πλατφόρμα αποτελεί ένα εργαλείο του Δήμου Κόνιτσας, που δύναται να χρησιμοποιηθεί, για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την αναζήτηση ενδιαφερόμενων επενδυτών, την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα και ενισχύσεις για την αγροτική αναβάθμιση της περιοχής και την περαιτέρω σύμπραξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς.
Συμβαλλόμενοι:
– Το έργο υλοποιήθηκε μέσω εθελοντικής εργασίας, ομάδας μεταπτυχιακών του Μετσόβιου Διεπιστημονικού Κέντρου Έρευνας του Ε.Μ.Π., η οποία αποτελείται από τους:
Ναταλία Μπαλάφα, Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος(MSc)- Δημιουργός της ιδέας, συντονιστής του έργου, υλοποίηση πλατφόρμας
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Γεωπόνος(MSc) – Έρευνα, μετρήσεις πεδίου, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων
Κυριακή Κτενά, Μηχ/κός Χωροταξίας(MSc) – Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων.
Κωνσταντίνα Βερροίου, Πολιτικός Μηχ/κός(MSc) – Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων.
Μαρία Νίκου, Μηχ/κός Χωροταξίας(MSc) – Συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων
– Η Δημοτική Αρχή Κόνιτσας με τη πολύ σημαντική στήριξη για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που προκύπτανε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
– Το χημικό-μικροβιολογικό εργαστήριο Biolab Epirus www.biolab.com.gr , που στήριξε την ιδέα και προσέφερε δωρεάν τις εδαφικές αναλύσεις.
– Εθελοντική προσφορά εργασίας προσέφερε επίσης πλήθος ατόμων σε εύρος ειδικοτήτων, επαγγελμάτων και υπηρεσιών.
Διάκριση και Οικονομική υποστήριξη:
Η ιδέα και το πλάνο του έργου “Δημιουργία πλατφόρμας πρότυπων καλλιεργειών στην πεδιάδα της Κόνιτσας Ιωαννίνων” διακρίθηκε στο διαγωνισμό Angelopoulos fellowship in CGIU 2013 και χρηματοδοτήθηκε για να καλύψει ειδικές δαπάνες κατά την υλοποίηση του.

Οδηγίες: Κάνοντας κλικ πάνω στις επιλεγμένες επιφάνειες, ανοίγει αριστερά κάτω στην πλατφόρμα πλαίσιο περιγραφής των ειδών που προτείνονται να καλλιεργηθούν.
Τα είδη που περιγράφονται ως ”κυρίως” είναι αυτά που ταιριάζουν 100% στο επιλεγμένο πολύγωνο, χωρίς να απαιτείται καμία εξυγίανση εδάφους (εδαφο βελτιώσεις). Ενώ αυτά μου περιγράφονται ως ”δευτερευόντως” παρουσιάζουν μία μικρή απόκλιση, πρακτικά όμως δεν απαιτείται εδαφο βελτίωση.